Graven in het verleden

16/06/2016

Deze week zijn we gestart met werkzaamheden om te bekijken of er sprake is van archeologische vondsten. Dat doen wij door proefsleuven te graven tot op het dieper gelegen zand. Met een archeologisch bodemonderzoek kan worden voorkomen dat de voorgenomen uitbreiding van de installatie (mogelijk) aanwezige archeologische resten zal verstoren.

Historisch gezien ligt de geplande uitbreiding in het voormalige beekdal van o.a. de Oude Ae. Tijdens vooronderzoek zijn onder de kleiige en venige bodemlagen zogenaamde (dek)zandruggen en -koppen aangetroffen. In de wat hoger gelegen ondergrondse (dek)zandruggen en -koppen is houtskool en zijn soms vuurstenen aangetroffen.

In overleg met het bevoegd gezag hebben wij besloten om een vervolgonderzoek ter plaatse van deze hoger gelegen dekzandruggen en -koppen uit te voeren. Dit archeologisch vervolgonderzoek in het veld zal ongeveer twee tot drie weken in beslag gaan nemen.


Meer nieuws