Projectteam licht plannen toe aan Provinciale Staten

01/10/2018

Op donderdag 5 september heeft ons projectteam aan de Groningse Statenleden van de Commissie Ruimte een toelichting gegeven over onze voorgenomen uitbreiding van de stikstofinstallatie. Daarbij kwam aan de orde waarom de uitbreiding nodig is, wat de planning is en hoe de installatie er uit gaat zien. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde:


SP: zijn de installaties in eigendom van Gasunie of een andere partij?
Deze installatie is eigendom van Gasunie.

GroenLinks: is er ook kans op vertraging zodat de installatie later wordt opgeleverd?
Die kans is er altijd, al hebben wij vertrouwen dat de installatie volgens planning wordt opgeleverd. Maar zoals gebruikelijk staan de vergunningen en het Rijksinpassingsplan open voor inspraak, bezwaar en beroep. Daarnaast kunnen we te maken krijgen met technische tegenvallers.

Partij voor de Dieren: er zijn recentelijk aardbevingen geweest rondom Heiligerlee. Is de opslag van stikstof wel veilig?
Ja, de opslag van stikstof is veilig. Deze bevingen hebben te maken met de zoutwinning en niet met de opslag van stikstof. De Staatstoezicht op de Mijnen ziet erop toe dat de opslag van stikstof veilig gebeurt.

ChristenUnie: is er ook sprake van archeologie, wat als er iets interessants gevonden wordt?
Archeologisch onderzoek wordt hier uitgevoerd op basis van verwachtingskaarten. De verwachtingen waren op sommige plaatsen hoog en dat is ook wel gebleken uit onderzoek. Dat komt omdat we hier te maken hebben met een oude rivierbedding waarop de oevers bewoning is geweest. Op dit moment zijn 25 archeologen bezig met opgravingen. Tot nog toe zijn vuurstenen en houtskoolresten aangetroffen, wat aangeeft dat er menselijke activiteit geweest is zo’n 4000 à 5000 jaar voor Christus.

Partij voor de Dieren: worden de vergunningen verleend met een bepaalde eindtijd i.v.m. de klimaatafspraken?
Nee, wij verwachten dat de installatie de komende decennia in bedrijf zal zijn. De gaswinning uit Groningen zal de komende tien jaar worden afgebouwd, maar de verwachting is dat de vraag naar aardgas veel minder snel terugloopt.

ChristenUnie: hoeveel energie is er nodig om N2 te produceren?
De installatie wordt elektrisch bedreven. De hoeveelheid benodigde stroom is vergelijkbaar met het gebruik van 60.000 woningen. De elektriciteit wordt groen ingekocht.

GroenLinks: ik hoor dat er wegen komen, hoe zit dat met de landschappelijke inpassing?
Er komt een toegangsweg die niet openbaar wordt voor overige verkeer. Deze weg komt te lopen vanaf de rotonde aan de Duurkenakkerweg, het land in naar de installatie. Met deze weg wordt voorkomen dat omringende dorpen worden belast. Daarnaast worden de bestaande wegen aangepast om het bouwverkeer te kunnen faciliteren.
Voor wat betreft de landschappelijke inpassing zijn wij in gesprek met de provincie en de gemeente Midden-Groningen.

SP: Wat zijn de gevolgen van de N2-productie voor de lokale zuurstofvoorziening?    
Deze is gunstig, als bijproduct wordt namelijk een behoorlijke hoeveelheid zuurstof gewonnen. Dit wordt teruggebracht in de atmosfeer. Zo ontstaat er dus een zuurstofrijke omgeving. Het zuurstof wordt overigens zeer snel opgenomen in de buitenlucht dus het effect is nagenoeg nihil.

SP: levert de installatie ook nog extra werkgelegenheid op?
Tijdens de bouwperiode zal er sprake zijn van veel personeel van aannemers en installateurs. Tevens zal dit een uitstraling hebben naar de omgeving v.w.b. catering en overnachtingen. Dit zal natuurlijk tijdelijk zijn, zo'n jaar of 2 tot 3. Als de installatie klaar is wordt deze in principe onbemand bedreven. Dan hebben wij vijf vacatures om dit soort installaties te onderhouden.

Meer nieuws