Verslag en presentatie informatiebijeenkomst 25 november 2015

09/12/2015

Op 25 november organiseerden wij samen met de gemeente Menterwolde een informatiebijeenkomst om een toelichting te geven op de voorgenomen uitbreiding van de stikstofinstallatie Zuidbroek (Tussenklappenpolder).

Tijdens de informatiebijeenkomst spraken wij af om de gestelde vragen te noteren en rond te sturen naar de aanwezigen. Hieronder treft u de vragen met de gegeven antwoorden. Ook de presentatie kunt u bekijken.


Vraag

Antwoord

Gaat de nieuw aan te leggen toegangsweg langs het spoor, ten koste van het fietspad?

De nieuw aan te leggen weg gaat niet ten koste van het fietspad, het loopt langs de oostkant van het fietspad. Wel moet het laatste stukje fietspad omgelegd worden in verband met de aansluiting van de toegangsweg op de Hondenlaan.

Is de aan te leggen toegangsweg een tijdelijke weg of een permanente weg?

De nieuwe toegangsweg wordt een permanente weg. Ook na de bouw van de stikstofinstallatie moet de stikstofinstallatie bereikbaar te zijn voor personeel (circa 10 mensen) en leveranciers.

Wordt de nog aan te leggen toegangsweg een openbare weg of is deze alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer

De toegangsweg is, in verband met de veiligheid, de 1e vijf jaar alleen toegankelijk voor Gasunie-verkeer. Over de openbaarheid van de weg na deze vijf jaar is nog geen duidelijkheid.

Wordt de weg straks als sluiproute gebruikt?                 .

Aandachtspunt is bij ons bekend, wij studeren op oplossingen.

Is dit niet het moment om het plan om de twee bedrijventerreinen te ontsluiten via een rondweg en een brug over het Winschoterdiep uit te voeren?

De heer Flap van de gemeente Menterwolde geeft aan dat de aanleg van de rondweg en de koppeling van de twee bedrijventerreinen middels een brug over het Winschoterdiep onderdeel is van het revitaliseringsplan bedrijventerreinen. De aanleg van de weg en de brug zijn begroot op 10 miljoen, een bedrag dat niet binnen de begroting van de gemeente valt in te passen.

Bij de bouw van de huidige stikstofinstallatie is ook gesproken over landschappelijke inpassing, maar daar is niets van terecht gekomen. Wordt de uitbreiding ook landschappelijk ingepast? En zo ja, op welke manier denkt Gasunie dit te doen?

De huidige installatie is in 2012 in gebruik genomen. Het struikgewas is in het voorjaar 2013 geplant en dit is inderdaad nog niet tot volle wasdom gekomen. Gasunie zegt toe bij de uitbreiding van de stikstofinstallatie hier meer aandacht aan te geven en wil hier graag over in gesprek met omwonenden hoe dit in te richten. Een oproep wordt gedaan aan de aanwezigen om kenbaar te maken als ze met Gasunie mee willen denken over de landschappelijke inpassing van de uitbreiding.

Tussen de huidige stikstofinstallatie en de N33 is een bos gekapt. Waren de bomen ziek of was dit productiebos?

Het bedoelde bos is aangelegd als productiebos en was rijp om te kappen.

Heeft de uitbreiding van de stikstofinstallatie ook effect op de komst van de windturbines?

Er zijn twee windturbines gepland aan de zuidkant van de stikstofinstallatie. Deze zijn gepland op voldoende afstand om niet binnen de veiligheidscontour van de stikstofinstallatie te komen.

Is er een koppeling tussen het stikstof-project en de windturbines?

Nee, er is geen koppeling tussen de uitbreiding van de stikstofinstallatie en de windturbines. De windturbines krijgen een eigen stroomaansluiting op het schakelstation in Meeden.

Er is af en toe een erg hard sissend geluid te horen. Komt dit geluid van de stikstofinstallatie?

Alleen als er op de installatie  wordt afgeblazen kan er een sissend geluid vrij komen. Dit is soms noodzakelijk in combinatie met werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. In dat geval worden altijd, vooraf, de omwonenden geïnformeerd. De laatste jaren zijn er echter  geen werkzaamheden op de locatie uitgevoerd, waarvoor afblazen noodzakelijk was.

Een andere oorzaak van een sissend geluid is een lek, en ook dat is niet aan de orde geweest.

De afspraak wordt gemaakt dat als het sissende geluid zich voordoet, datum en tijd worden gemeld aan de clustermanager, Joost Hooghiem. Hij zal vervolgens onderzoeken of het geluid afkomstig is van de installatie. Telefoongegevens zijn uitgewisseld.

Hoe is het met de geluidsemissie van de uitbreiding als deze in gebruik is?

Voor de uitbreiding van de installatie wordt in de vergunning een geluidscontour afgegeven. Binnen deze contour bevinden zich geen woningen. In het ontwerp wordt voorzien in geluidsbeperkende maatregelen.

Bij de uitbreiding van de installatie komt er ‘meer van hetzelfde’, waaronder een uitbreiding van de koelinstallatie dat het meeste geluid produceert. Gasunie geeft aan een open dag op de huidige locatie te zullen organiseren, zodat iedereen met eigen ogen en oren kan ervaren hoe de installatie werkt en welk geluid hiermee gepaard gaat.

Ik ervaar al jaren een laag brommend geluid bij mij thuis. Kan dat geluid van de installatie afkomstig zijn?

Volgens Joost Hooghiem is het bij Gasunie niet bekend dat de activiteiten op de installatie een dergelijk geluid produceren. Gasunie is bekend met de problematiek van de bromtonen elders in Nederland, een verschijnsel dat Gasunie zeer serieus neemt. De oorzaak is vaak moeilijk of niet op te sporen. In het verleden is steeds gebleken dat Gasunie niet de veroorzaker van het geluid was. Daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Voor het geluid in dit specifieke geval wordt de afspraak gemaakt dat als het geluid zich voordoet, datum en tijd worden gemeld aan de clustermanager, Joost Hooghiem. Hij zal vervolgens onderzoeken of er een relatie is met de inzet van de installatie.

Komen er ook afvalstoffen vrij in de lucht of sloot?

Bij de productie van stikstof komt condenswater van de compressoren vrij en vervuild proceswater.

Het condenswater kan een kleine hoeveelheid glycol (anti-vries) bevatten. Het water wordt geloosd in een betonnen put en afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker.

Het proceswater wordt via een olie/waterscheider geleid en als schoon water op het oppervlaktewater geloosd.

Waarom gaat bij de keuze van een locatie de voorkeur uit naar de Tussenklappenpolder en niet naar de locatie aan de Zuiderweg?

De locatie aan de Zuiderweg betreft open terrein waarin een dergelijk grote installatie landschappelijk  lelijk in te passen is. Tevens ontbreken aan de Zuiderweg de noodzakelijke leidingen.

Er is sprake van een Oostboog in het spoor. Heeft u hier rekening mee gehouden?

In de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Groningen is een ruimtelijke reservering opgenomen voor de Oostboog.
Deze reservering ligt niet op het uitbreidingsterrein.

Moet er een leiding worden aangelegd?

Tussen de bestaande locatie Zuidbroek en de Meenteweg wordt een nieuwe leiding aangelegd met een diameter van ca. 1 meter. Deze leiding gaat de westelijk leidingbundel verbinden met de oostelijk leidingbundel.

Werkt Gasunie samen met de organisatie van Windenergie?

Nee, Gasunie werkt niet samen met de ontwikkelaar van windenergie. Wel vindt afstemming plaats met betrekking tot de bouwactiviteiten omdat we in hetzelfde gebied omstreeks dezelfde tijd werkzaamheden gaan uitvoeren.

Valt de installatie onder industriële activiteiten en wordt het bestemmingsplan van de Tussenklappenpolder hierop aangepast?

Ja, de stikstofinstallatie is een industriële activiteit. Het gedeelte van de Tussenklappenpolder dat nodig is voor de bouw van de installatie wordt middels het Rijksinpassingplan als industrie bestemd. Het Rijksinpassingplan is een bestemmingsplan dat door het Rijk wordt vastgesteld. 

Is de bestaande stikstofleiding tussen Zuidbroek en Heiligerlee voldoende?

De huidige stikstofleiding tussen de stikstofinstallatie Zuidbroek en de Caverne in Heiligerlee heeft voldoende capaciteit voor de voorgenomen uitbreiding van de stikstofinstallatie.

Meer nieuws